مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
: 8345
: 3
: 0
ایندکس شده در :
زمینه و هدف: مدیریت نامناسب بهداشت محیط در بیمارستانها، یکی از عوامل مهم بروز بیماری های عفونی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه های انتقال عفونت ها انتشار عوامل بیولوژیک از طریق هوای بیمارستان ها است. در این مطالعه میزان تراکم عوامل بیولوژیک در هوای بخش های دو بیمارستان در شهر ساری مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در مدت 6 ماه از تیرماه تا آذر ماه 1386 در بیمارستان های امام خمینی و شهید زارع ساری انجام شد. نمونه برداری از هوای بخش های مختلف بیمارستان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و هفته ای یک بار توسط پمپ مخصوص نمونه برداری از هوا و فیلتر انجام می شد. در مجموع 98 نمونه از هوا برداشت و در آزمایشگاه میکروبیولوژی بر اساس روش های استاندارد کشت شد و از نظر تعداد کلنی و مورفولوژی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: این مطالعه نشان داد که هوای تقریبا همه بخش های دو بیمارستان مورد بررسی به انواع میکروب ها آلوده بوده و میزان آلودگی میکروبی در هوای بخش های بیمارستان امام خمینی بیش تر از هوای بخش های بیمارستان زارع می باشد. استافیلوکوک، سودوموناس و باکتری های گرم مثبت به ترتیب از جمله فراوانترین میکروب های بررسی شده بودند. حداکثر آلودگی میکروبی در بخش جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی مشاهده شد.نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که تعداد و تنوع میکروارگانیسم ها در هوای بخش های بیمارستان امام خمینی بیشتر از هوای بخش های مطالعه شده در بیمارستان زارع بود. تراکم زیاد افراد در بخش ها اعم از بیماران، کارکنان و همراهان بیمار عامل اصلی و موثر افزایش عوامل بیولوژیک در هوای بیمارستان امام خمینی است. سایر عوامل نظیر وجود سیستم فرسوده تهویه، نگهداری نامناسب سیستم های تنظیم حرارت در بیمارستان تراکم آلودگی هوا به عوامل بیولوژیک در بیمارستان های مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
نویسندگان: محمود محمدیان
کلیدواژه ها :
: 12104
: 2
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهسابقه و هدف: افزايش غلظت ذرات قابل استنشاق در هوا منجر به بيماري‌هاي ريوي و افزايش مرگ و مير در افراد جامعه مي‌شود. در مطالعات همه‌گیری‌شناسی بيش‌تر نتايج حاصل از غلظت ذرات در هواي شهرها به عنوان ملاكي براي پي‌آمدهاي بهداشتي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اما بررسي‌هاي انجام شده، نشان مي‌دهد كه بين ميزان تماس افراد با ذرات قابل استنشاق و غلظت ذرات در محيط هاي بسته ارتباط قوي تري وجود دارد. در اين بررسي ضمن اندازه‌گيري غلظت PM2.5 در داخل وسايل نقليه عوامل موثر بر افزايش غلظت اين ذرات در داخل وسايل نقليه  مورد بررسي قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در ايـن بررسـي به وسيلـه يـك ‌دستگاه نمونـه‌بـرداري و تجزيـه مستقيـم ذرات قابـل استنشــاق (MicroDust Pro), غلظت ذرات PM2.5 در هواي داخل سه نوع وسيله نقليه اندازه گيري و با غلظت  PM10 اندازه‌گيري شده  توسط ايستگاه‌هاي ثابت در مركز شهر مقايسه شد. دستگاه نمونه برداري براي استفاده  در هر وسيله نقليه به طور جداگانه استاندارد شد. از يك فيلتر PUFبراي جدا كردن ذرات PM2.5 و يك پمپ نمونه بردار با جريان هواي دو ليتر در دقيقه استفاده شد. نمونه برداري در يك مسير يكسان براي سه نوع وسيله نقليه انجام شد تا بتوان نتايج حاصل را با هم مقايسه كرد.يافته‌ها: غلظت ذرات  PM2.5درداخل واگن قطار كم‌تر از غلظت ذرات PM10 اندازه‌گيري شده توسط دستگاه‌هاي پايش آلودگي هوا درمركز شهر بود. اما غلظت  PM2.5اندازه‌گيري شده در داخل اتومبيل و اتوبوس بيش از مقادير PM10 اندازه‌گيري شده در مركز شهر بود. افزايش غلظت ذرات  PM2.5در داخل اتوبوس و قطار مربوط به زمان سوار و پياده شدن مسافران و در مورد اتومبيل، ايستادن پشت چراغ قرمز بود.استنتاج: نفوذ ذرات ريز آ لوده‌كننده هوا ناشي از عبور و مرور در خيابان‌ها و همچنين پراكنده شدن ذرات ريز ته نشين شده داخل وسایل نقلیه، مهم‌ترين عوامل افزايش غلظت ذرات قابل استنشاق در داخل وسايل نقليه عمومی مي‌باشند.
نویسندگان: محمود محمدیان
کلیدواژه ها :
: 12104
: 2
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهسابقه و هدف: افزايش غلظت ذرات قابل استنشاق در هوا منجر به بيماري‌هاي ريوي و افزايش مرگ و مير در افراد جامعه مي‌شود. در مطالعات همه‌گیری‌شناسی بيش‌تر نتايج حاصل از غلظت ذرات در هواي شهرها به عنوان ملاكي براي پي‌آمدهاي بهداشتي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اما بررسي‌هاي انجام شده، نشان مي‌دهد كه بين ميزان تماس افراد با ذرات قابل استنشاق و غلظت ذرات در محيط هاي بسته ارتباط قوي تري وجود دارد. در اين بررسي ضمن اندازه‌گيري غلظت PM2.5 در داخل وسايل نقليه عوامل موثر بر افزايش غلظت اين ذرات در داخل وسايل نقليه  مورد بررسي قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در ايـن بررسـي به وسيلـه يـك ‌دستگاه نمونـه‌بـرداري و تجزيـه مستقيـم ذرات قابـل استنشــاق (MicroDust Pro), غلظت ذرات PM2.5 در هواي داخل سه نوع وسيله نقليه اندازه گيري و با غلظت  PM10 اندازه‌گيري شده  توسط ايستگاه‌هاي ثابت در مركز شهر مقايسه شد. دستگاه نمونه برداري براي استفاده  در هر وسيله نقليه به طور جداگانه استاندارد شد. از يك فيلتر PUFبراي جدا كردن ذرات PM2.5 و يك پمپ نمونه بردار با جريان هواي دو ليتر در دقيقه استفاده شد. نمونه برداري در يك مسير يكسان براي سه نوع وسيله نقليه انجام شد تا بتوان نتايج حاصل را با هم مقايسه كرد.يافته‌ها: غلظت ذرات  PM2.5درداخل واگن قطار كم‌تر از غلظت ذرات PM10 اندازه‌گيري شده توسط دستگاه‌هاي پايش آلودگي هوا درمركز شهر بود. اما غلظت  PM2.5اندازه‌گيري شده در داخل اتومبيل و اتوبوس بيش از مقادير PM10 اندازه‌گيري شده در مركز شهر بود. افزايش غلظت ذرات  PM2.5در داخل اتوبوس و قطار مربوط به زمان سوار و پياده شدن مسافران و در مورد اتومبيل، ايستادن پشت چراغ قرمز بود.استنتاج: نفوذ ذرات ريز آ لوده‌كننده هوا ناشي از عبور و مرور در خيابان‌ها و همچنين پراكنده شدن ذرات ريز ته نشين شده داخل وسایل نقلیه، مهم‌ترين عوامل افزايش غلظت ذرات قابل استنشاق در داخل وسايل نقليه عمومی مي‌باشند.